Đời Sống Xã Hội

01/03/2021

Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030. Cùng điểm danh các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, với các ngày lễ lớn cần có các hoạt động tuyên truyền; kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; các sự kiện chính trị của đất nước, ban, bộ, ngành, địa phương và các chỉ thị; nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Rate this post